Cẩm nang luyện tập phòng chống ô nhiễm môi trường. " Nếu chúng ta làm sạch cơ thể hàng ngày, các tế bào có thể duy trì lâu hơn" - Dr.Alexis Carrel - Giải thưởng Nobel 1912
ẢNH ĐẸP
Bà Nguyễn Thị Ninh báo cáo vượt qua bệnh kiệt sức
Ông Nguyễn Thúc Tề, báo cáo nhận thức về Sức mạnh vô thức
Năng lượng phủ kín hội trường, các hình ảnh không rõ nét, ai cũng được nhận năng lượng vi tế
Ánh sáng vi tế 1
Trang chủ / Thông Thiên học / 6. NIẾT BÀN TẠI THẾ
6. NIẾT BÀN TẠI THẾ


 NIẾT BÀN TẠI THẾ- ĐỜI THÁNH ĐỨC KIM THÂN

    “Hôm nay Bần đạo trở lại để cùng hợp sức với chư Huynh, tạo cho mỗi người có một năng lực dồi dào, hầu Tự cứu lấy mình, mà dựng đời Thánh Đức. Như thế cuộc là điềm báo trước cho chúng ta thấy có cuộc biến thiên sắp đến, mà con người vẫn mãi lội trong danh lợi và tình. Thì mặc ai lội với bơi, chúng ta kết tinh với nhau để xây đắp một đời mới đầy đủ những kẻ hiền đức”.

   “Vì chúng sanh tưởng là Tu rồi về Niết bàn hưởng tọa cái cảnh tưởng tượng như một bức tranh đẹp. Không dè ta đến với các ngươi để hợp tác với các ngươi lập THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ”.

“Chúng ta sẽ lập Thánh Đức Kim Thân là lập Tây phương cực lạc tại trần thế này. Không có Tây phương bằng vô vi, mà cũng không có Tây phương bằng hữu vi. Nhưng chúng ta tạm mượn cái Tây Phương để lập cho nó hết tuổi của trái đất này”  

 “ Chính hiện nay đời Thánh Đức chưa đến, chúng ta đang ở cõi Diêm phù ô trược, nhưng không thở than vì đã TRI được cái khổ. Thì đang ở tại cõi địa ngục mà không biết khổ là Tây phương cực lạc rồi”.

   “Đời Thánh đức không còn kẻ nghi người ngờ như ngày hôm nay, thì các ngươi là giống Ta đã chọn, nên đem giống đó mà ban bố ra cho ai, bất cứ ai cần đến cứ cho”.

   “Sau khi chúng ta nghe những thời pháp của Đức Phật DI LẠC thì chúng ta ngộ được Như Lai Thọ, nên toàn thể kẻ mê rồi tỉnh đều sống một đời THÁNH ĐỨC KIM THÂN 5000 năm, sau đó thì cuộc thế biến mãi mãi, đến khi không còn là Thánh Đức nữa mới là HƯ KHÔNG ĐẠO”

        “Đến khi quả Địa cầu này sắp thuần dương thì sức nóng ngày càng nhiều hơn, như một cây đèn sắp tắt nó sẽ phừng lên, mới bắt đầu tắt…Thì sức nóng đó sẽ làm cho con người chịu không nổi mà phải sanh ra nhiều chứng bịnh, chết rất nhiều. Nếu con người tỉnh, thì chỉ có cách là phải ăn những rau cải, cùng các loại đậu, là những thực phẩm thuần dương, như gạo lứt và các loại trái cây, giúp cho cơ thể nhẹ nhàng không sinh ra bệnh hoạn. Ăn cũng là dịp may để trị các chứng bịnh vì bởi thịt cá mà sinh ra. Và khi con người nghĩ đến sự tuyệt dục vì sinh ra quá nhiều không thể nuôi nổi, thì nên tuyệt dục, vì sự sanh mãi cả nam lần nữ đều có nhiều chứng bịnh nan y”…

          “Vậy các ngươi đã thành tọa chí nguyện Chánh đẳng Chánh giác, nhưng các ngươi đừng quá vội ngưng, vì một vị đã thành Chánh đẳng Chánh giác còn phải học mãi mãi như thế. Như Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc Thế Tôn, là chúng sanh tôn Ngài là Phật, chớ chưa phải là Phật Thiên Tôn, vì khi bỏ cái thân thành Phật rồi, về cõi Hư không còn tiếp tục học thêm nữa, để thành các bậc Thiên Tôn. Nhưng các ngươi tưởng rằng cõi Hư không ở đâu tít mù hay sao ? Không, chính là đời Thánh Đức mà chúng ta sẽ lập.

         Chính Ta sẽ lập Đạo Tràng để dạy đạo Hư không cho các vị Phật tương lai. Đạo Tràng của Ta ở cõi trời 66 và hằng hà sa số cõi trời, đều có hằng hà sa số các vị Phật mới, học đạo mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, không lúc nào mà không có dạy học. Chính thân ta đây là thân chiếc ra để xuống cõi 67 này, mà thân chính Ta ở cõi trời 66, để dạy cho các vị Phật đó học đạo Hư không.

        Thì các ngươi đã biết được việc làm của các ngươi và Ta trong đời Thánh Đức thế nào rồi, thì các ngươi nên thành chí để học rốt ráo để kịp thời mà tiến lên quả vị Phật ở cõi Hư không. Cõi Hư không là đời Thánh Đức sắp thuần dương đó các ngươi có biết rõ chăng ?...

        Khi cõi trời này không còn đất nước gió lửa nữa, thì các ngươi sẽ không còn xác nữa đâu, xác này rã rời ra từ vi tế, để rồi còn lại một Kim thân bất hoại hằng hà sa số niên, mà có thể mượn tạm con số là 20 tỷ năm… vì còn nhiều lớp phải học, mà chính Ta cũng phải học như các ngươi vậy.

          Đạo tràng Hư không đạo sẽ mở màn năm Kỷ Dậu (1969, 2029) là niên Thánh Đức thứ I, và trải mãi mãi Đạo tràng tiếp đón cả Thế giới, những bậc anh linh đến thọ giới Hư Không Đạo. Và cũng có kẻ không lĩnh hội được, rồi họ cũng sống một thời gian mà người ta cũng nói họ là Phật sống, rồi cũng bỏ xác, vì khí âm dương khi đời Thánh đức nó thay đổi lạ thường, không như ngày hôm nay.

        Các ngươi muốn an vị tại cõi trời này thì hãy cố gắng mới được, chớ không thể cù cưa cú cứa, cưa mãi khúc cây mà không đứt để ăn tiền chứ không thành tâm như một người thợ cưa… Nếu ai không thành chí học tập thì cũng hoại như hiện nay con người đang hoại và sắp hoại … Dù họ có Phước đến đâu, cái phước đó để nuôi thân xác họ ở các cõi khác, chớ tại đây không thể xài cái Phước hữu lậu đó… Họ mua sẵn vé máy bay để về mặt trăng mà hưởng cõi dục giới ở đó, chớ không hưởng  cảnh đời Thánh Đức được.

       Nếu các ngươi còn chọn Phước, thì không có phước nào đã chọn hoặc sẽ chọn, vì như Ta đã nói rồi, nếu còn biết cái Phước là lo giữ cái phước, mà quên cái Huệ, thì làm sao siêu thoát. Nếu còn biết cái Phước thì không khi nào các ngươi tiến đến quả vị Chánh đẳng Chánh giác cho được. Vậy các ngươi đã rành rọt rồi, thì hãy cố tâm mà lên chứ đừng xuống nữa” 

        “Đừng nên khinh suất sự thành quả kỳ này, vì kỳ này là kỳ chót. Nếu các ngươi mà không tự tin, tự phá ngã thì cũng tự xuống, tự đạo, tự diệt lấy mình. Là giai đoạn khẩn cấp vô lượng vô biên, nếu các ngươi không vì các ngươi hay bần đạo đây, thì phải bỏ xác trước ngày biến thiên. Tu là phải sống chớ không phải tu là chết để lập Pháp, về Niết bàn là những điều mộng mị quá xa vời”

        “Bây giờ khi đã thuần chơn, con người tu chơn lại phải tự bỏ tù mình (nhập thất) để thử thách cái đã đoạt được có phải chăng là thiệt hay giả…Và sau một thời gian tự bỏ tù, hãy ra đi, đi khắp cả phương trời, để tự cứu lấy mình là học thêm nhiều căn bịnh của sanh chúng, nhờ căn bịnh nào đó mà sanh các pháp nữa”                            

       “Tuần tự hành các pháp, đừng bồn chồn, vì sự bồn chồn đó không lợi ích cho sự thành mà còn có hại nữa là khác”.

 “Nắm được một cơ hội thuận tiện để giải thoát thì chúng ta thấy rằng sự SIÊU THOÁT chắc chắn chúng ta nắm vững vàng trong lòng bàn tay”.

   “Cho nên bần đạo nói với các hàng tu chơn chánh để lo quét dọn cái tâm, mà còn lo gieo giống lành cho Thế giới, để Thế giới tỉnh lại mà lo tu hành, hầu cái quả nghiệp của họ bớt đi, để họ giữ lấy cái xác mà lập đời Thánh Đức cho Quốc gia của họ”.

“Không phải màn của các vị xuất gia nữa. Đời Thánh Đức là đời của cư sĩ đứng ra lập Thánh Đức Kim Thân… Nếu không giao cảm được thì chẳng bao giờ thành công được sự cứu thế. Vì xuyên qua các đời, thì chính bởi cái giai cấp giữa người tu và các hàng sanh chúng mà sự tu không rờ mó được. Cho nên giai đoạn này tu sĩ đứng ra lãnh lấy trách nhiệm lập đời, để hòa với muôn loài vạn vật, không còn là cái Bí pháp chơn truyền nữa, mới mong giải thoát được ”

 “Bần Đạo xin nói với các ngươi rằng, các hàng cư sĩ sẽ lập ra Thánh Đức Kim Thân, với cái khả năng bất khả tính, là mãi mãi cái đạo phi thường trong vòng 5000 năm”

       “Sau khi nghe những thời pháp của Đức DI LẠC thì chúng ta ngộ được Như Lai thọ, nên toàn thể kẻ mê rồi tỉnh đều sống một đời sống Thánh Đức Kim Thân 5000 năm, và từ sau đó thì cuộc thế biến mãi mãi đến khi không còn Thánh Đức nữa, mới là Hư Không Đạo”

      “Bây giờ khi đã thuần chơn, con người tu chơn lại phải tự bỏ tù mình (nhập thất) để thử thách cái đã đoạt được có phải chăng là thiệt hay giả…Và sau một thời gian tự bỏ tù, hãy ra đi, đi khắc cả phương trời, để tự cứu lấy mình là học thêm nhiều căn bịnh của sanh chúng, nhờ căn bịnh nào đó mà sanh các pháp nữa”   

  “Quý vị Đạo tâm sẽ lên đường vì sứ mệnh cao cả cả quý vị mà từ khi loài người có đến nay chưa có ai làm được”

 “Sứ mệnh của PHẬT DI LẠC là sẽ hoàng hóa toàn thế giới một nhịp một nhàng không còn nhiều mối đạo như ngày hôm nay nữa. Khi Đức DI LẠC ra đời  loài người sẽ sống một cuộc đời an lạc, mọi loài là Thánh, dù ai dữ cũng hóa hiền, dù câu mâu đến đâu con người cũng hoàn lại NHƯ LAI TÁNH”

      “Vạn ức niên mới có một thuở này, nếu không tỉnh thì chắc là khó mà tìm gặp lại dịp may mắn này”.    

Phật Thế Tôn tiếp tục học lên Phật Thiên Tôn

“Thành NHƯ LAI cũng chưa phải NHƯ LAI. Vì khi thành vẫn tiếp tục học mãi, đến khi tột bậc của NHU LAI”. “Không phải tu để thành Phật, rồi ngồi chễm chệ cho chúng sanh lạy đâu, mà là phải tiến hóa mãi mãi”

“Đừng sơ sót, đừng ỷ lại, đừng lo nghĩ, đừng lo ăn, đừng lo ngủ, mà hành pháp môn cho rốt ráo, vì chỉ có nó mới đi đến Hư Không Đạo mà thôi. Còn Phật Đạo là một bước đường đưa con người đến Chánh đẳng Chánh giác, gọi là giải thoát hoàn toàn. Nhưng cũng còn phải tu học nữa, là đến Hư Không Đạo, là Đạo Mầu của  cái TRI HUỆ thông suốt không còn vi tế trần nào, Vì Phật cũng còn vi tế Pháp… Mặc dù Phật không có Pháp, nhưng vì chúng sanh có bịnh, nên Phật mới sanh Pháp. Vì mải mê theo trợ Pháp mà Phật bị kẹt Pháp. Rồi một giai đoạn tùy theo nghiệp lực của Pháp môn, Phật lại xa chúng sanh để tiến lên đạo quả Hư Không Đạo. Đến khi học về Hư Không Đạo, Phật phải chuyển quân bình cái tâm Phật thành tâm các muôn loài, mới thành đạo quả Hư Không Đạo được. Đã đoạt được Lậu Tận Thông là cái thông hiểu được quá khứ, hiện kiếp thì Phật dễ dàng tiến trên Hư Không Đạo. Nhưng các vị Bồ tát hãy nghe cho rõ, cũng có hằng hà sa số Phật chưa thành Phật ở cõi Hư Không Đạo, mà chính họ đã là Phật tại thế, là chỉ được Thế Tôn, chớ chưa được Thiên Tôn…”

“Cái lý nhiệm màu của Hư Không Đạo là phải thành Chánh đẳng Chánh giác, rồi mới học cái pháp mầu Hư Không. Nếu các ngươi là Bồ Tát mà chưa chịu TRI NGUYÊN những cái khổ thì không thành Phật được, cũng chưa phải là Bồ Tát. Vị Bồ Tát là phải quên mình mới là Bồ Tát và cũng đã là thành Phật rồi” 

“Đức Thích Ca xuyên qua các quả địa cầu, ngài được chứng quả Chánh đẳng Chánh giác, do chúng sanh tôn ngài lên là Thế Tôn…Bắt đầu từ ngày mà Đức Ngài thành Phật, ngài phải tu cho đến khi quả địa cầu thuần dương. Thì đây cũng đến lúc Ngài chứng quả vị Thiên Tôn ở quả địa cầu 67 này”


9/11/2020 1:11:18 PM
Lịch
THỐNG KÊ
Hôm Nay:   3
Hôm qua:   31
Tuần này:   34
Tuần trước:   435
Tháng này:   3
Tháng trước:   3188
Tổng cộng:   584045
Bản quyền tác giả Đoàn Thanh Hương
Đăng ký bản quyền tác giả số:4399/2008/QT
Giấy phép xuất bản số: 816-2013/CXB/09-31/HĐ